Category Archives: Biznes

Ubezpieczenia turystyczne online – podstawowe aspekty

Polacy coraz chętnie i liczniej wyjeżdżają na zagraniczne wakacje. Jest to oczywiście bardzo pozytywna zmiana, jednak niestety, ale wciąż wielu z nas nie dba o podstawowe kwestie organizując swoje wymarzone, zagraniczne wakacje. Według najnowszych danych niestety, ale większość z nas

Waluty obce

Waluty obce: 1. całokształt systemu pieniężnego istniejącego w danym państwie zagranicznym, np. waluta dolarowa, rublowa, szterlingowa (skrót używany zamiast pełniejszego wyrażenia „system walutowy”); w tym znaczeniu mówi się np., że dana w.o. oparta jest na złocie lub że jest manipulowana;

Walutowy kryzys

Walutowy kryzys, całość chronicznych strukturalnych zaburzeń w dziedzinie międzynarodowych stosunków walutowych państw kapitalistycznych, jakie nastąpiły w dobie ogólnego kryzysu kapitalizmu, kiedy załamał się żywiołowy mechanizm regulowania płatności zagranicznych, funkcjonujący w warunkach waluty złotej. Przejawia się w braku swobody międzynarodowych przepływów

Walutowe kursy

Walutowe kursy, ceny, wg których dokonują się transakcje kupna-sprzedaży zagranicznych środków płatniczych; kształtują się w zależności od rozmiarów zaofiarowania i zapotrzebowania walut obcych; są ustalane i ogłaszane albo na zorganizowanych giełdach pieniężnych, albo na rynkach pieniężnych nie zorganizowanych, wśród których

Waluta niezależna

Waluta niezależna (wolna), walutowy system nie związany ze złotem. Przymiotnik „niezależna” lub „wolna” ma oznaczać niezależność od złota. Z rzeczywistych systemów walutowych dotyczy to w określonej mierze pieniądza papierowego. Wielkości jego emisji nie krępują zasoby złota banku centralnego. W ustawach

Renta konsumenta

Renta konsumentawg A. Marshalla różnica między najwyższą ceną, jaką konsument gotów byłby zapłacić za dane dobro, a ceną rzeczywiście płaconą. Marshall interpretując tę definicję oparł się na pojęciu użyteczności i na zasadzie malejącej użyteczności krańcowej. Konsument kupujący jednostek danego dobra

Rejestr handlowy

Rejestr handlowy, urzędowy spis przedsiębiorstw (poza państwowymi i spółdzielczymi), przeznaczony do wykrywania ważnych z punktu widzenia prawnego faktów, dotyczących tych przedsiębiorstw. R.h. obejmuje przedsiębiorstwa prowadzone przez osoby fizyczne i prawne (spółki wszelkich typów). Z chwilą dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorstwo

Racjonalizacja

Racjonalizacja, stosowanie środków zmierzających do usprawnienia określonej dziedziny działalności ludzkiej. W produkcji materialnej za r. uważa się ulepszenie konstrukcji maszyn, narzędzi, urządzeń produkcyjnych, technologii, organizacji produkcji oraz wyrobów. Dokonywanie r. procesów produkcyjnych należy do obowiązków personelu kierowniczego i inżynieryjno-technicznego przedsiębiorstw.

Przywództwo cenowe

Przywództwo cenowe (price leader-ship), w ustroju kapitalistycznym taki układ na rynku (wchodzi tu głównie w grę rynek oligopolistyczny), przy którym ceny wyznaczone przez jedno przedsiębiorstwo (przywódcę cenowego) są akceptowane przez pozostałe przedsiębiorstwa; może powstać: 1. gdy jedno wielkie przedsiębiorstwo dominuje

Przestępczość gospodarcza

Przestępczość gospodarcza, zjawisko społecznie szkodliwe, mające określone źródła ekonomiczne, organizacyjne i społeczne. W zależności od założeń gospodarczych poszczególnych krajów, występują różne formy i przejawy przestępczości, którą określa się mianem gospodarczej. Rozważania zatem na temat przestępstwa gospodarczego muszą oprzeć się na